SUT KOMİSYONU ÇALIŞMASI -1 (MOR VE TURUNCU REÇETELER) REVİZE EDİLDİ

SUT KOMİSYONU ÇALIŞMASI -1 (MOR VE TURUNCU REÇETELER)
SUT çalışma Komisyonumuzun bundan sonraki duyurularında, tüm maddelerini yayınlama yerine en çok karşılaşılan ve probleme neden olan maddeler üzerinde çalışmalarını yapacaktır . Bu çalışmalar Odamız Bünyesindeki SUT Komisyonu ile SGK Eczacıları tarafından yapılmaktadır. Bir sonraki duyurumuz , Toz mamaların dozlarının hesaplanması, mamaların muafiyet durumları, ICD 10 Kodları ve Teşhis Kodlarının karşılaştırılmaları örneklemeli şeklinde olacaktır.
6.2.41. Parenteral Demir Preparatları Kullanım İlkeleri: (Venofer, İnferose amp.)
*Uzman Hekim tarafından düzenlenen raporuna dayanılarak Tüm Hekimlerce Reçete edilir. Sadece aşağıdaki durumlara ödenir. Bu tanıların dışında bedeli ödenmez.
1-      İntestinal malabsorbsiyon sendromları
2-      Kronik inflamatuvar bağırsak hastalıkları
3-      Aktif GIS kanaması olan hastalar
4-      Hemodiyaliz hastaları
5-      Total ve subtotal gastrektomili hastalar
6-      Atrofik gastritli hastalar
7-      Oral demir alımını tolere edemeyen hamileler

*Kronik Böbrek Hastalıkları ,Organ ve Doku Naklinden muaf diğer tanılardan muaf  değildir.
6.2.27.A- Faktörler :  *Faktör düzeyi % 1’in üzerinde olan Hastaların raporlarında ayda üçten fazla kanaması olduğu belirtilmeli ve Profilaktik olduğu belirtilmelidir. Hemofili Uzmanının yer aldığı Sağlık Kurulu raporuyla, Hemofili uzmanının olmadığı hastanelerde ise sağlık kurul raporu üç iç hastalıkları ya da üç çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından da düzenlenebilir.
*Faktör düzeyi %1 in altında olan ve bu düzeyi raporunda belirtilen hastalar için ise haftalık 4500 üniteyi geçmeyecek şekilde karşılanmalıdır.
 * Hemofili hastalarının faktör reçeteleri ve diğer kan ürünü reçeteleri dört nüshalı olacak, reçetelerin birinci nüshası eczaneler tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne, ikinci nüshası Kuruma gönderilecek, üçüncü nüsha eczanede, dördüncü nüsha ise karnede kalacaktır.
* Kan ürünü veren eczaneler, reçetelerin ilk nüshası ile birlikte reçete bilgilerini de içeren “Hemofili Reçete Formunu” ve “Kan Ürünleri Reçete Formunu” doldurarak her ay İl Sağlık Müdürlüklerine gönderecektir.
* Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda ayrıca bu durumu belirten yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
*Reçete : Hematoloji Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı veya Çocuk Hastalıkları Uzmanı tarafından reçete edilmelidir. Mevcut Faktör Düzeyi, Hedef Faktör Düzeyi ve Hastanın kilosu Hastaya verilen Taki karnelerindeki reçetelerde belirtilecektir.
*Medulla Provizyon Sistemine Giriş : Faktör VIII 500 Ü 36 Adet şeklinde yazılan reçetenin Sisteme Girişi: Faktör VIII 500 1X9 Hafta veya 7 Gün yazılacatır.
6.2.27.B- Anti Rh kullanım ilkeleri : *Reçetede Anne ve Baba Kan grupları belirtilmiş olacak.                     (1) Doğum sonu, düşük veya küretaj sonrası ve antenatal kullanımda; anne ve babanın kan gruplarının hasta dosyasında yer alması gerekmektedir.
(2) Düşük doz anti Rh (600IU) preperatları; yalnızca düşük, küretaj ve gebeliğin 28. haftasında kullanılabilecektir
(3) Idiopatik (İmmün) trombositopenide (ITP); İntravenöz formu Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda hematoloji uzman hekimince düzenlenen doz ve kullanım süresi belirtilen uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilebilir.
6.2.27.Ç- Human Albumin Kullanım İlkeleri : *Uzman Hekim Raporuyla ve sadece Yatan Hastalarda Ödenir. Raporda albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında olduğu belirtilir ve Tüm Uzman Hekimlerce en fazla 3 günlük tedavi dozunda yazılabilir. Reçetelere Hastane tarafından “Eczanemizde Yoktur Yatan Hasta” kaşesi basılıp başhekimlik onayı ile reçete karşılanır. Plazmaferezde ve karaciğer nakli yapılmış hastalarda kan albümin düzeyi şartı aranmaz.
6.2.12. İmmünglobulinlerin Kullanım İlkeleri :  Hepatit B İmmunglobulinin,
 *Raporunda Karaciğer nakli olduğu belirtilecek.
 *(Hbs Ag) pozitif olduğu belirtilecek
 
 
KOMİSYON ÜYELERİ
Ecz.Mustafa KUTLUOĞLU
Ecz.Cüneyt YAVUZ
Ecz.Servet KILIÇ
Ecz.M.Ali ÜÇKÖK
Ecz.M.Umut AKINCI
Ecz.Mehmet FİTKİ

Ek dosya için tıklayınız...