İdrar Veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumuna Teis Tarafında Yapılan Başvurusu Sonucunda Kurum “İdrar Veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanıları” Belirleyebilmek İçin Sağlık Bakanlığından Görüş İstemiştir. 26/10/2018 Tarihinde Sağlık Bakanlığı İdrar Veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesini Yayınlamıştır.            

  • 1 Kasım 2018 Tarihi Ve Sonrasında Hasta Alt Bezi Raporlarına istinaden düzenlenen Reçeteler için; Bahsi Geçen Listede Yer Alan Tanıların Dışında Daha Önce Kurum Tarafından Ödemesi Yapılan Yaşlılık, Down Sendromu Gibi Teşhislerle Reçete Bedeli Ödemesinin Yapılamayacağı Bilgisi Tarafımıza İletilmiştir. 
  • 25.10.2018 tarihinden önce çıkan ve mevzuata uygun olan hasta altı bez raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.
  • 25.10.2018 ve sonrası çıkan raporların Sağlık Bakanlığınca belirlenen yeni  ICD-10 kodlarına uygun olması gerekmektedir.

 

  •           N39.4    Üriner İnkontinans 
  •           N39.4    Üriner İnkontinans Tanımlanmış
  •           R32         Üriner İnkontinans Tanımlanmamış
  •          R32          Üriner İnkontinans   teşhislerini kurum tek başına primer tanı olarak kabul etmemektedir. bu nedenle bu tanıyı tek başına                                    içeren raporlarda ek primer tanı bulunması gerekmektedir.

 

 

İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi

Sıra No ICD-10 Kodu       Tanı

1             C72         Spinal Kord Tümörleri

2             E80         Porfiria (Diğer,)

3             F01         Vasküler bunama

4             F01.3     Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama

5             F02.1(A81.0)      Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında

6             F02.3(G20)          Bunama, Parkinson hastalığında

7             G30.0    Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama

8             G91        Hidrosefali

9             B02         Herpes Zoster

10           C41.4     Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması

11           C61         Prostat malign neoplazmı

12           C67         Mesanenin habis neoplazması

13           C68         Diğer ve tanımlanmamış üriner organların habisneoplazması

14           C71         Beyin Tümörleri

15           C71.9     Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış

16           C72         Spinal Kord Tümörleri

17           D43        Serebral Tümörler

18           D46        Myelodisplazi (Myelodisplastik Sendromlar)

19           D46        Miyolodisplazi

20           D51        B12 Vitamin Eksikliği

21           E13         Diyabetes Mellitus

22           F00.1     Geç Başlayan Alzheimer Hastalığı Vasküler Bunama ve Alt Kırılımları (F01.0, F01.2, F01,3, F01.8,F01.9)

23           F01         Vasküler bunama

24           F01.0     Akut başlangıçlı vasküler bunama

25           F01.1     Multipl enfarktlı bunama

26           F01.2     Subkortikal vasküler bunama

27           F01.3     Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama

28           F01.8     Vasküler bunamalar, diğer

29           F01.9     Vasküler bunama, tanımlanmamış

30           F02         Bunama, başka bir yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda

31           F02.0(G31.0)      Bunama, Pick hastalığında

32           F02.1(A81.0)      Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında

33           F02.2(G10)          Bunama, Huntington hastalığında

34           F02.3(G20)          Bunama, Parkinson hastalığında

35           F02.4(B22.0)       Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs (HIV) hastalığında

36           F02.8     Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

37           F03         Bunama, tanımlanmamış

38           F71…      Orta mental retardasyon ( F71 ile başlayan tüm alt kırılımları )

39           F72…      Ciddi mental retardasyon ( F72 ile başlayan tüm alt kırılımları )

40           F78-F79                Zeka Geriliği

41           F79         Tanımlanmamış mental retardasyon

42           G11.1    Erken başlangıçlı serebellar ataksi (nörodejeneratif hastalık)

43           G12.2    Motor nöron hastalığı (nörodejeneratif hastalık)

44           G12.9    Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış (nörodejeneratif hastalık)

45           G20        Parkinson (İdiopatik, Non-idiopatik, Sekonder)

46           G20        Parkinson

47           G30        Demans (Alzheimer,Vasküler,Diğer)

48           G30        Bunama, Alzheimer hastalığında

49           G30        Demans

50           G30        Alzheimer Hastalığı ve Alt Kırılımları (G30.0, G30.1, G30.8, G30.9)

51           G30.0    Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama

52           G30.1    Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama

53           G30.8    Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip

54           G30.9    Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış

55           G35        Multipl Skleroz

56           G37.3    Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelittransvers miyelit

57           G46        Serebrovasküler Hastalıklar

58           G46(I60-I67)       Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları

59           G61        Guillain Barre

60           G61.0    Gullian – borse sendromu

61           G80        Serebral Palsi

62           G80.9    Serebral palsi, tanımlanmamış

63           G83.4    Cauda-equina sendromu

64           G90.3    Multi Sistem otrofi

65           G91.2    Normal Basınçlı Hidrosefali

66           G93.4    Ensefalopati, tanımlanmamış

67           G95.8    Spinal Kord Hasarı

68           I63.9      Serebral enfarktüs, tanımlanmamış

69           I67          Serebrovasküler Hastalık

70           I67          Serebrovasküler Hastalıklar

71           K50         Crohn hastalığı

72           K51         Ülseratif Kolit

73           K51.0     Ülseratif Kolit ve Alt Kırılımları

74           K52.0     Gastroenterit ve Kolit ve Alt Kırılımları

75           K60.0     Anal Fissür Akut ve Alt Kırılımları (K60.1, K60.2, K60.3)

76           K61.0     Anal Apse

77           K62         Anüs ve rektumun diğer hastalıkları

78           K62.2     Anal Prolapsus

79           K62.3     Rektal Prolapsus

80           M47       Servikal Spondilozis (Spondilozis)

81           M48.0   Spinal Steroz

82           M51       Disk hastalıkları

83           N31        Mesanenin Nöromuskuler Fonksiyon Bozukluğu

84           N31.0    İnhibe olmayan nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış

85           N31.0    Baskılanamamış Nöropatik Mesane

86           N31.1    Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış

87           N31.1    Reflex Nöropatik Mesane

88           N31.2    Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflandırılmamış

89           N31.2    Flask Nöropatik Mesane

90           N31.8    Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonu

91           N31.8    Mesanenin Diğer Nöromuskuler Disfonksyonları

92           N31.9    Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış

93           N31.9    Mesanenin Nöromuskuler Disfonksyonu

94           N32.0    Mesane boynu obstrüksiyonu

95           N32.1    Vezikointestinal fistül

96           N32.2    Vezikal fistül, başka yerde sınıflandırılmamış

97           N33.8    Mesane Bozuklukları

98           N35        Üretral striktür

99           N39.4    Üriner İnkontinans  **(tek başına primer tanı olarak kabul etmemektedir.)

100         N39.4    Üriner İnkontinans Tanımlanmış **(tek başına primer tanı olarak kabul etmemektedir.)

101         N40        Benign prostat hiperplazisi

102         N82.0    Vezikovajinal fistül

103         N82.3    Vajinanın kalın barsağa fistülü

104         O66.3    Fetüsün diğer anormallikleri nedeniyle etkilenen doğum eylemi ve doğum

105         Q05        Spina bifida

106         Q05        meningomiyelosel  (meningosel)

107         Q05.9    Spina bifida, tanımlanmamış

108         Q06…     Spinal kordun diğer konjenital malformasyonları ( Q06 ve tüm alt kırılımları )

109         Q42        Kalınbağırsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu

110         Q42.0    Rektumun fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu

111         Q42.1    Rektumun fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu

112         Q42.2    Anüsün fistül ile birlikte konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu

113         Q42.3    Anüsün fistül olmadan konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu

114         Q43.1    Hirschsprung hastalığı

115         Q43.10  Hirschsprung hastalığı, tanımlanmamış

116         Q43.2    Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları

117         Q43.6    Rektum ve anüsün konjenital fistülü

118         Q43.7    Persistan kloaka

119         Q52.2    Konjenital rektovajinal fistül

120         Q62.3    Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri

121         Q62.31  Ektopik üreterosel

122         Q64.1    Mesane ekstrofisi

123         Q64.11  Kloakal ekstrofi

124         Q64.19  Mesane ekstrofisi

125         Q64.2    Konjenital üretral kapaklar

126         Q64.3    Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu

127         Q76.42  Sakral vertebra(lar)ın konjenital anomalileri

128         Q89.81  Kaudal displazi zinciri

129         R15         Fekal  İnkontinans

130         R32         Üriner İnkontinans Tanımlanmamış **(tek başına primer tanı olarak kabul etmemektedir.)

131         R32         Üriner İnkontinans **(tek başına primer tanı olarak kabul etmemektedir.)

132         S06.9     İntrakraniyal yaralanma, tanımlanmamış

133         S14         Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması

134         S24         Toraks seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması

135         S34         Abdomen, bel ve pelvis seviyesinde sinirler ve lomber spinal kord yaralanması

136         S37.28   Mesanenin diğer yaralanması

137         T09         Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, seviye tanımlanmamış

138         T09         Spinal Kord Yaralanması (Düzey Tanımlanmamış)

139         T09.3     Spinal kord yaralanması, seviye tanımlanmamış

140         T91         Spinal Kord Yaralanması

141         Z51.0     Redyoterapi Dönemi

142         Z81.0     Mental Retardasyon ve Serebral Palsi

143         Z82.0     Epilepsi