İLAÇ KURYELİĞİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN WEB SİTELERİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize eczacılarımız tarafından yapılan bildirimler ile; 

1-http://www.kuryetel.com.tr/ilac.aspx
2-http://acililacservisi.blogspot.com.tr/2011/07/acil-ilac-servisi.html
3-http://www.istanbulnobetcieczane.net/eczane-eve-servis.html
4-http://adatoptan.com/sayfa/12-sakarya-evlere-ilac-servisi.htmlisimli web siteleri üzerinden ilaç kuryeliği yapıldığı tespit edilmiştir.

Bilindiği gibi 1928 yılından beri yürürlükte olan 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1 inci maddesinin 2 inci fıkrasında “Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır” hükmü düzenlenmiştir.

18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nun 36. Maddesi gereğince 6197 sayılı Kanunun 24. maddesi; “Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.”olarak değiştirilmiştir.

Ayrıca 3.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin “Kabul Edilebilecek Reçeteler” başlıklı 22 ncimaddesi aynen şu şekilde düzenlenmiştir:

Kabul Edilebilecek Reçeteler

Madde 22-Eczanelerde yalnızca tabipler, diş tabipleri ve veteriner hekimler tarafından yapılmak üzere yazılan reçeteler kabul edilir. Okunamayan reçetelerin düzeltilmesi için, ilgili tabiple irtibat kurulur.

(Değişik fıkra:R.G. 2/11/2007- 26688) İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczanelere bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz.  

Çok sarih olan ve yukarıda yer alan hükümler gereği, eczacıların ve eczacı olmayan kişilerin, internet sitesi oluşturarak, ürünlerinin tanıtımını ve satışını yapması türünde uygulamalar mevzuata aykırıdır.

Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek şekilde, telefonla sipariş üzerine kapıya kadar ilaç gönderim hizmeti yapan, haksız rekabet teşkil eden ve deontoloji tüzüğümüzün hükümlerini de ihlal eden söz konusu firmalar hakkında gereğinin ivedilikle yapılması için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve T.C. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirilmiştir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter